2020
Hồ sơ đã nhận : 50
Hồ sơ đúng hạn : 35
Hồ sơ trước hạn : 8
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 7
Tình hình xử lý hồ sơ