2019
Hồ sơ đã nhận : 500
Hồ sơ đúng hạn : 117
Hồ sơ trước hạn : 360
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 23
Tình hình xử lý hồ sơ