2019
Hồ sơ đã nhận : 773
Hồ sơ đúng hạn : 268
Hồ sơ trước hạn : 473
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 32
Tình hình xử lý hồ sơ