2019
Hồ sơ đã nhận : 312
Hồ sơ đúng hạn : 66
Hồ sơ trước hạn : 226
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 20
Tình hình xử lý hồ sơ