2020
Hồ sơ đã nhận : 410
Hồ sơ đúng hạn : 337
Hồ sơ trước hạn : 31
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 42
Tình hình xử lý hồ sơ