2018
Hồ sơ đã nhận : 393
Hồ sơ đúng hạn : 172
Hồ sơ trước hạn : 210
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 10
Tình hình xử lý hồ sơ