2019
Hồ sơ đã nhận : 410
Hồ sơ đúng hạn : 92
Hồ sơ trước hạn : 309
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 9
Tình hình xử lý hồ sơ