2018
Hồ sơ đã nhận : 686
Hồ sơ đúng hạn : 241
Hồ sơ trước hạn : 427
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 17
Tình hình xử lý hồ sơ