2018
Hồ sơ đã nhận : 82
Hồ sơ đúng hạn : 38
Hồ sơ trước hạn : 42
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 2
Tình hình xử lý hồ sơ