2018
Hồ sơ đã nhận : 201
Hồ sơ đúng hạn : 111
Hồ sơ trước hạn : 85
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 5
Tình hình xử lý hồ sơ