2019
Hồ sơ đã nhận : 78
Hồ sơ đúng hạn : 13
Hồ sơ trước hạn : 59
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 6
Tình hình xử lý hồ sơ