2018
Hồ sơ đã nhận : 771
Hồ sơ đúng hạn : 253
Hồ sơ trước hạn : 510
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 7
Tình hình xử lý hồ sơ