2018
Hồ sơ đã nhận : 766
Hồ sơ đúng hạn : 254
Hồ sơ trước hạn : 511
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 0
Tình hình xử lý hồ sơ