2017
Hồ sơ đã nhận : 613
Hồ sơ đúng hạn : 380
Hồ sơ trước hạn : 229
Hồ sơ quá hạn : 3
Hồ sơ đang xử lý : 1
Tình hình xử lý hồ sơ