2016
Hồ sơ đã nhận : 373
Hồ sơ đúng hạn : 174
Hồ sơ trước hạn : 195
Hồ sơ quá hạn : 4
Hồ sơ đang xử lý : 0
Tình hình xử lý hồ sơ