2015
Hồ sơ đã nhận : 57
Hồ sơ đúng hạn : 30
Hồ sơ trước hạn : 23
Hồ sơ quá hạn : 4
Hồ sơ đang xử lý : 0
Tình hình xử lý hồ sơ