2018
Hồ sơ đã nhận : 127
Hồ sơ đúng hạn : 63
Hồ sơ trước hạn : 61
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 3
Tình hình xử lý hồ sơ