2018
Hồ sơ đã nhận : 38
Hồ sơ đúng hạn : 14
Hồ sơ trước hạn : 16
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 8
Tình hình xử lý hồ sơ