2017
Hồ sơ đã nhận : 542
Hồ sơ đúng hạn : 354
Hồ sơ trước hạn : 178
Hồ sơ quá hạn : 2
Hồ sơ đang xử lý : 8
Tình hình xử lý hồ sơ