2020
Hồ sơ đã nhận : 491
Hồ sơ đúng hạn : 417
Hồ sơ trước hạn : 34
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 40
Tình hình xử lý hồ sơ