2018
Hồ sơ đã nhận : 333
Hồ sơ đúng hạn : 157
Hồ sơ trước hạn : 172
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 3
Tình hình xử lý hồ sơ