2019
Hồ sơ đã nhận : 231
Hồ sơ đúng hạn : 52
Hồ sơ trước hạn : 168
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 11
Tình hình xử lý hồ sơ