2019
Hồ sơ đã nhận : 717
Hồ sơ đúng hạn : 231
Hồ sơ trước hạn : 460
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 26
Tình hình xử lý hồ sơ