2017
Hồ sơ đã nhận : 462
Hồ sơ đúng hạn : 301
Hồ sơ trước hạn : 153
Hồ sơ quá hạn : 2
Hồ sơ đang xử lý : 6
Tình hình xử lý hồ sơ