2020
Hồ sơ đã nhận : 214
Hồ sơ đúng hạn : 160
Hồ sơ trước hạn : 25
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 29
Tình hình xử lý hồ sơ