2019
Hồ sơ đã nhận : 579
Hồ sơ đúng hạn : 157
Hồ sơ trước hạn : 396
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 26
Tình hình xử lý hồ sơ