2020
Hồ sơ đã nhận : 332
Hồ sơ đúng hạn : 274
Hồ sơ trước hạn : 28
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 30
Tình hình xử lý hồ sơ