2018
Hồ sơ đã nhận : 553
Hồ sơ đúng hạn : 220
Hồ sơ trước hạn : 322
Hồ sơ quá hạn : 1
Hồ sơ đang xử lý : 10
Tình hình xử lý hồ sơ