QUY TRÌNH
2
Bước thực hiện
dịch vụ công trực tuyến
1
Truy cập vào trang web để thực hiện khai báo thông tin dịch vụ cần thực hiện, gửi hồ sơ, chờ đơn vị tiếp nhận hồ sơ xem xét gửi giấy biên nhận và hẹn trả kết quả hoặc phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
2
Nhận kết quả: Đại diện nhà đầu tư cần mang bản gốc toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã đăng ký, giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính, giấy giới thiệu của chủ đầu tư.
2020
Hồ sơ đã nhận : 607
Hồ sơ đúng hạn : 478
Hồ sơ trước hạn : 40
Hồ sơ quá hạn : 0
Hồ sơ đang xử lý : 89
Tình hình xử lý hồ sơ